Navigácia

Partneri

 • Oznamujeme žiakom, že potvrdenia na autobusovú a železničnú dopravu pre školský rok 2018/2019 sa budú vydávať od 22. augusta 2018 u p. Štefíčkovej na B 120.

 • Kurz sa konal od 25.6 -27.6. 2018 v širšom okolí Dubnice nad Váhom. Zúčastnilo sa na ňom 128 žiakov druhého ročníka. Žiaci si vyberali na každý deň jednu z ponúknutých činností: cykloturistiku, turistický pochod spojený s rekreačným kúpaním a slnením, základný plavecký alebo zdokonaľovací výcvik, korčuľovanie na kolieskových korčuliach, turistiku v horskom prostredí, ročníkové turnaje v letných športových hrách na školskom ihrisku, cvičenie na workoutovom ihrisku, stolný tenis, bedminton. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia TSV, triedni učitelia a vyučujúci druháckych tried. Žiaci aktívne pristupovali ku zvoleným činnostiam. Všetci žiaci kurz úspešne absolvovali. Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • Dňa 26.06.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov vedenia školy a predstaviteľov firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania sa žiakov (SDV). Od 01.09.2018 sa pre 11 zamestnávateľov – HF NaJUS, a.s., PORSCHE WERKZEUGBAU, s.r.o., MATADOR INDUSTRIES, a.s., RENAR, s.r.o., ZVS-ENCO, a.s., ZTS-ŠPECIÁL, a.s., ENICS SLOVAKIA, s.r.o., BELL POWER SOLUTION, s.r.o., JAMP SVORADA, s.r.o., FIMAD, s.r.o., DDO, s.r.o. – bude pripravovať v SDV celkom 140 žiakov 1. až 4. ročníka v odboroch mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, nástrojár, strojný mechanik a elektromechanik.
  Cieľom stretnutia bolo nájsť riešenie konkrétnych úloh - koordinácia vzdelávania, tvorba rozvrhu teoretického a praktického vyučovania podľa potrieb firiem, dopady a vplyv GDPR, novela zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP, dosiahnuté študijné výsledky žiakov, informácie o výsledkoch prijímacieho konania, atď... ,ale tiež vzájomná podpora zameraná na zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy sa mladej generácie pre potreby ďalšieho rozvoja a rastu nášho regiónu.

 • Kurz na ochranu života a zdravia sa uskutočnil v dňoch 23.5. – 25.5. 2018. Zúčastnili sa na ňom žiaci III.A, III.B, III.C, III.D triedy podľa organizačného zabezpečenia kurzu.

  Náplňou kurzu bol pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí, návšteva hasičskej stanice, zdravotná príprava, technické činnosti, ekológia, prevencia drogových závislostí, dodržiavanie pravidiel cestnej dopravy z hľadiska chodca, korčuliara a cyklistu.

  Žiaci absolvovali turistický pochod po cestných komunikáciách z Dubnice nad Váhom na letisko do Slávnice, z letiska späť cez lávku do Dubnice nad Váhom. Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Dňa 07.a 08. júna 2018 sa v Považskej Bystrici uskutočnila medzinárodná súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odboroch obrábač kovov a mechanik nastavovač. Školu reprezentoval žiak III. ročníka odbor mechanik nastavovač Juraj Prachár a Patrik Pilný v sprievode majstra odborného výcviku Bc. Vladimíra Drinku. V družstvách sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste a v jednotlivcoch žiak Juraj Prachár sa umiestnil na peknom 3. mieste, za čo srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú a vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 8, júna prebehli na našej škole, na odbornom výcviku elektro skúšky z „Overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike". Overovania sa zúčastnilo 21 absolventov , z toho 9 mechanikov mechatronikov, 8 mechanikov elektrotechnikov a 4 technikov informačných a telekomunikačných techológií. Skúšku úspešne vykonali všetci študenti, čím získali osvedčenie podľa §21 MPSVaR SR č.508/2009Z.z. k čomu im srdečne blahoželáme.

 • Dňa 11. júna 2018 sa v budove úradu TSK konala letná kvapka krvi. Túto vzácnu tekutinu prišlo darovať priližne 50 dobrovoľných darcov a medzi nimi nechýbali ani zástupcovia z našej SOŠ. Veríme, že nabudúce nás bude ešte viac.

 • Vzájomná, sľubne sa rozvíjajúca spolupráca, medzi SOŠ Dubnica a švajčiarskou firmou TEXIMP SA, v zastúpení Ing. Jánom Bednárom, konateľom firmy TEXIMP, s. r. o. so sídlom v Beluši, sa naplnila dňa 07.06.2018, kedy škola získala bezodplatným zapožičaním do správy CNC frézku Mini Mill-EDU a CNC sústruh ST-10. Najmodernejšia CNC technika s riadiacim systémom HAAS veľmi vhodne doplní stávajúce technické vybavenie a CNC techniku nachádzajúcu sa v COVP pre strojárstvo a CAD/CAM systémy, ako i doposiaľ používané riadiace systémy Sinnumerik, Heidenhain a Fanuc. Tieto slúžia pre výučbu žiakov strojárskych odborov a mechatroniky v školskom ako i duálnom systéme vzdelávania. Aj táto skutočnosť potvrdzuje, že naša škola je modernou vzdelávacou inštitúciou, predstavuje aktívnu súčasť ponuky stredoškolského odborného vzdelávania a svojim absolventom umožňuje úspešné uplatnenie sa vo firmách a podnikateľských subjektoch, ako i v úspešnom štúdiu na univerzitách.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Streda 18. 7. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Mapa

Hrdina remesla

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria