Navigácia

2% z dane


Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie „Občianske združenie rodičov pri SOŠ Dubnica nad Váhom“. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vaším pričinením získame, budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
 • podporu vzdelávacích projektov,
 • skvalitnenie vybavenia školy.

Vopred ďakujeme za Váš dar a prejavenú dôveru!

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte tlačivo: "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby(predvyplnené tlačivo). 
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 6. Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XIII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

„Občianske združenie rodičov pri SOŠ Dubnica nad Váhom“

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

50120387

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

„Občianske združenie rodičov pri SOŠ Dubnica nad Váhom“

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

50120387

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dňa 08.01.2016 bola na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované Občianske združenie rodičov pri SOŠ Dubnica nad Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom. Činnosť OZ je v súlade s jeho Stanovami a jeho cieľom je predovšetkým podporovať talentovaných a nadaných žiakov a aktívnych učiteľov SOŠ v oblasti jazykového, odborného vzdelávania, v oblasti umeleckej a športovej zabezpečovať domáce a zahraničné odborné praxe, stáže a výmenné pobyty žiakov a učiteľov, napomáhať modernizácií školy a jej vybaveniu modernou technikou a učebnými pomôckami, vykonávať a podporované iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

Majetok združenia tvoria:

 • Členské príspevky
 • Dotácie štátnej správy
 • Dary sponzorov
 • Hmotný a nehmotný majetok združenia
 • Prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia
 • Získanie grantov a finančnej podpory
 • Príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s účelom vzniku združenia

 

Za hospodárenie a vedenie účtovníctva OZ zodpovedá správna rada združenia. Jeho generálnou riaditeľkou je Ing. Tatiana Izraelová.

Bankové spojenie, typ účtu: VÚB Biznis účet

IBAN: SK17 0200 0000 0037 2819 4059

Sumu do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné poukázať za rok 2017.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria