Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Voľné pracovné miesto

  Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom

  prijme do pracovného pomeru

  asistenta učiteľa

   

  Miesto práce: SOŠ, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom

  Druh pracovného pomeru: plný úväzok

  Termín nástupu: 01. 09. 2018

  Informácie o pracovnom mieste, náplň práce, právomoci a zodpovednosti: asistent učiteľa

  Požiadavky na zamestnanca:

  • uchádzači musia spĺňať podmienky zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení
  • kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

  Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

  Kontakt:

  • Ing. Bernarda Begáňová, 042/4456221,  0901 918 301
  • Mgr. Emília Horňáková, 042/4456215,  0901 918 304

  Žiadosti o zamestnanie spolu s životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 24. 08. 2018 alebo na e-mail  info@sosdca.tsk.sk, prípadne priniesť osobne.

   

 • OZNAM

  Oznamujeme žiakom, že potvrdenia na autobusovú a železničnú dopravu pre školský rok 2018/2019 sa budú vydávať od 22. augusta 2018 u p. Štefíčkovej na B 120.

 • Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy 2018

  Kurz sa konal od 25.6 -27.6. 2018 v širšom okolí Dubnice nad Váhom. Zúčastnilo sa na ňom 128 žiakov druhého ročníka. Žiaci si vyberali na každý deň jednu z ponúknutých činností: cykloturistiku, turistický pochod spojený s rekreačným kúpaním a slnením, základný plavecký alebo zdokonaľovací výcvik, korčuľovanie na kolieskových korčuliach, turistiku v horskom prostredí, ročníkové turnaje v letných športových hrách na školskom ihrisku, cvičenie na workoutovom ihrisku, stolný tenis, bedminton. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia TSV, triedni učitelia a vyučujúci druháckych tried. Žiaci aktívne pristupovali ku zvoleným činnostiam. Všetci žiaci kurz úspešne absolvovali. Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • Stretnutie s partnermi systému duálneho vzdelávania

  Dňa 26.06.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov vedenia školy a predstaviteľov firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania sa žiakov (SDV). Od 01.09.2018 sa pre 11 zamestnávateľov – HF NaJUS, a.s., PORSCHE WERKZEUGBAU, s.r.o., MATADOR INDUSTRIES, a.s., RENAR, s.r.o., ZVS-ENCO, a.s., ZTS-ŠPECIÁL, a.s., ENICS SLOVAKIA, s.r.o., BELL POWER SOLUTION, s.r.o., JAMP SVORADA, s.r.o., FIMAD, s.r.o., DDO, s.r.o. – bude pripravovať v SDV celkom 140 žiakov 1. až 4. ročníka v odboroch mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, nástrojár, strojný mechanik a elektromechanik.
  Cieľom stretnutia bolo nájsť riešenie konkrétnych úloh - koordinácia vzdelávania, tvorba rozvrhu teoretického a praktického vyučovania podľa potrieb firiem, dopady a vplyv GDPR, novela zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP, dosiahnuté študijné výsledky žiakov, informácie o výsledkoch prijímacieho konania, atď... ,ale tiež vzájomná podpora zameraná na zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy sa mladej generácie pre potreby ďalšieho rozvoja a rastu nášho regiónu.

 • Kurz na ochranu života a zdravia 2018

  Kurz na ochranu života a zdravia sa uskutočnil v dňoch 23.5. – 25.5. 2018.  Zúčastnili sa na ňom žiaci III.A, III.B, III.C, III.D triedy podľa organizačného zabezpečenia kurzu.

  Náplňou kurzu bol pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí,  návšteva hasičskej stanice, zdravotná príprava, technické činnosti, ekológia,  prevencia drogových závislostí, dodržiavanie pravidiel cestnej dopravy z hľadiska chodca, korčuliara a cyklistu.

  Žiaci  absolvovali  turistický pochod  po cestných komunikáciách z Dubnice nad Váhom  na letisko do   Slávnice, z letiska  späť cez  lávku  do Dubnice nad Váhom. Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Medzinárodná súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v strojárstve 2018

  Dňa 07.a 08. júna 2018 sa v Považskej Bystrici uskutočnila medzinárodná súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odboroch obrábač kovov a mechanik nastavovač. Školu reprezentoval žiak III. ročníka odbor mechanik nastavovač Juraj Prachár a Patrik Pilný v sprievode majstra odborného výcviku Bc. Vladimíra Drinku. V družstvách sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste a v jednotlivcoch žiak Juraj Prachár sa umiestnil na peknom 3. mieste, za čo srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú a vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Overovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike

  Dňa 8, júna prebehli na našej škole, na odbornom výcviku elektro skúšky z „Overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike". Overovania sa zúčastnilo 21 absolventov , z toho 9 mechanikov mechatronikov, 8 mechanikov elektrotechnikov a 4 technikov informačných a telekomunikačných techológií. Skúšku  úspešne vykonali všetci študenti, čím získali osvedčenie podľa §21 MPSVaR SR č.508/2009Z.z. k čomu im srdečne blahoželáme.

 • Letná kvapka krvi TSK 2018

  Dňa 11. júna 2018 sa v budove úradu TSK konala letná kvapka krvi. Túto vzácnu tekutinu prišlo darovať priližne 50 dobrovoľných darcov a medzi nimi nechýbali ani zástupcovia z našej SOŠ. Veríme, že nabudúce nás bude ešte viac.

 • CNC stroje s riadiacim systémom HAAS

  Vzájomná, sľubne sa rozvíjajúca spolupráca, medzi SOŠ Dubnica a švajčiarskou firmou TEXIMP SA, v zastúpení Ing. Jánom Bednárom, konateľom firmy TEXIMP, s. r. o. so sídlom v Beluši, sa naplnila dňa 07.06.2018, kedy škola získala bezodplatným zapožičaním do správy CNC frézku Mini Mill-EDU a CNC sústruh ST-10. Najmodernejšia CNC technika s riadiacim systémom HAAS veľmi vhodne doplní stávajúce technické vybavenie a CNC techniku nachádzajúcu sa v COVP pre strojárstvo a CAD/CAM systémy, ako i doposiaľ používané riadiace systémy Sinnumerik, Heidenhain a Fanuc. Tieto slúžia pre výučbu žiakov strojárskych odborov a mechatroniky v školskom ako i duálnom systéme vzdelávania. Aj táto skutočnosť potvrdzuje, že naša škola je modernou vzdelávacou inštitúciou, predstavuje aktívnu súčasť ponuky stredoškolského odborného vzdelávania a svojim absolventom umožňuje úspešné uplatnenie sa vo firmách a podnikateľských subjektoch, ako i v úspešnom štúdiu na univerzitách.

 • Slávnostné vyradenie absolventov 2018

  Dňa 31.05.2018 sa vo veľkej sále Domu kultúry v Dubnici nad Váhom uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov maturitného ročníka školského roku 2017/2018, korého sa zúčastnil aj Ing. Jaroslav Baška, poslanec NR SR a zároveň predseda TSK, Ing. Daniela Hilčíková, vedúca odboru školstva  a kultúry TSK. Rovnako nás teší, že sa tohoto slávnostného aktu zúčastnili aj predstavitelia takmer 20 najvýznamnejších zamestnávateľov regiónu z oblasti strojárstva, elektrotechniky, špeciálnej techniky, telekomunikácií a IT techniky, s ktorými úspešne spolupracujeme pri realizácii školského i duálneho systému vzdelávania. Všetkým hosťom zo srdca ďakujeme zá účasť a tiež vyjadrujeme poďakovanie Mgr. Naděžde Provazníkovej, riaditeľke ZUŠ Dubnica nad Váhom, pedagógom a žiakom ZUŠ, ktorí sa postarali o skutočne hodnotný kultúrny program. Fotoreportáž z podujatia si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Slávnostné vyradenie absolventov 2018 - videoreportáž

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom a žiakom 9. ročníka ZŠ, že po uskutočnení 1. kola prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 ešte evidujeme voľné miesta pre prijatie do študijných odborov mechanik nastavovač, mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, ako aj do učebných odborov nástrojár, strojný mechanik a elektromechanik. Bližšie informácie na telefónnych číslach 042/4456221, 042/4456223.

 • PONUKA ZAMESTNANIA

  Stredná odborná škola ponúka voľné pracovné miesta na pozície:

   

  • učiteľ strojárskych odborných predmetov 
  • majster odborného výcviku pre strojárstvo 
  • majster odborného výcviku pre elektro

  Uchádzači musia spĺňať podmienky zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosti o prijatie do zamestnania adresujte na personálne oddelenie SOŠ poštou. Všetci uchádzači prejdú výberovým konaním. Bližšie informácie na telefónnych číslach 042/4456221, 042/4456215.

 • Letná kvapka krvi 2018

  Pozývame všetkých študentov a priateľov školy, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov, na "Letnú kvapku krvi 2018", ktorá sa koná pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi. Podujatie organizuje TSK v pondelok 11. júna 2018 v priestoroch Úradu TSK. Členovia ŽŠR, študenti, či niektorí pedagógovia našej školy sa rozhodli podporiť túto šľachetnú myšlienku. Pridáte sa aj vy?

  Stretneme sa v pondelok 11. júna 2018 o 8.00 hod. v priestoroch Úradu TSK. Zároveň prosíme všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť, nech sa nahlásia na email: matej.planek@tsk.sk. Ak sa chystáte darovať krv po prvýkrát, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

  kto_moze_byt_darcom_krvi.pdf

  priprava_na_darovanie__krvi.pdf

 • OZNAM

  Výsledky 1. a 2. termínu prijímacieho konania ako aj celkové poradie sú zverejnené v záložke Prijímacie konanie/Výsledky. Žiaci, ktorí nevyhoveli podmienkam prijímacieho konania to majú uvedené v príslušnom riadku výsledkovej listiny. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v termíne od 18. mája  2018 od 6:00 - 15:00 hod. v miestnosti B120 u p. Štefíčkovej.

 • Florbalový turnaj žiakov 2018

  V dňoch 10.4.2018-9.5.2018 sa v telocvični SOŠ po vyučovaní konal školský  medzitriedny turnaj vo florbale. Zúčastnili sa na ňom žiaci 12 tried v počte 60 žiakov. Hralo sa v troch skupinách systémom každý s každým. Víťazi skupín postúpili do finále. To sa odohralo 9.5.2018. Víťazmi turnaja sa stali žiaci m III.D triedy, 2. miesto získali žiaci I.E triedy a na treťom mieste sa umiestnili žiaci III.A triedy. Víťazné družstvo vyhralo tortu, ďalšie dve družstvá boli odmenené sladkosťami.

  Organizátormi a rozhodcami boli PaedDr. Magut a Mgr. Keselyová.

  Blahoželáme víťazom a všetkým zúčastneným žiakom a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu.

  Fotoreportáž nájdete vo fotoalbume.

 • Krajské kolo ZENIT V PROGRAMOVANÍ - WEBDEVELOPER

  Minulú jeseň sa naši žiaci zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v programovaní (kategória Webdeveloper). Umiestnili sa na krásnom 2. mieste (Dominik Strhák IV.D) a 3. mieste (Jakub Lipár IV.D). Tento týždeň si prevzali aj ocenenia od organizátorov súťaže. Ešte raz im gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

 • Matematický klokan

  Dňa 19. 3. 2018 sa najlepší žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl "MATEMATICKÝ KLOKAN". Najlepšie výsledky dosiahli: Briestenský Martin I.D (95 percentil), Moznich Christian II.E (91), Menich Ľubo I.D (90), Ondruška Adam III.A (89).

  Zúčastneným žiakom gratulujeme a prajeme ešte veľa matematických úspechov.

 • Lyžiarsky kurz 2018

  Dátum: 5.3.-9.3.2018

  Miesto: Homôlka

  Účastníci:

  Matúš Žuffa, Michal Vojdan, Samuel Zermegh, Samuel Kováč, Adam Madaj, Radoslav Paták, Tomáš Púček, Peter Szabó, Mario Gabel, Adam Kľačko, Ľubomír Menich, Slavomír Keleši, Jozef Taraba, Peter Fabo, Jakub Ingeli, Patrik Rosina, Lukáš Rajníček, Adam Šumichrast, Roman Kostelník, Tomáš Machálek

  Pedagogický dozor a inštruktori lyžovania: Mgr. Anna Keselyová

                                                                                     PaedDr. Ľubomír Magut

  Počasie na Homôlke ráno o 7:00

  5.3.2018      -6°, slnečno, poobede vietor

  6.3.2018     -4°, zamračené, sneženie

  7.3.2018     -2°, hmla

  8.3. 2018     0°, ráno slabý dážď, polooblačno

  9.3.2018     0°, slnečno

   

  Výsledky v slalome:

  Začiatočníci:

   1. miesto-  Mário Gabel, 53:72

  2. miesto- Samuel Zermegh 54:02

  3. miesto. Tomáš Machálek 55:50

  Pokročilí:

  1. miesto- Roman Kostelník, 45:00

  2. miesto-  Lukáš Rajníček, 47:10

  3. miesto- Adam Madaj, 48:35

  Všetci žiaci splnili ciele lyžiarskeho výcviku, vedúca kurzu udeľuje všetkým pochvalu za vzorné správanie počas celého kurzu.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria