Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Kurz Programovanie CNC strojov

  SOŠ Dubnica nad Váhom, centrum výučby CAD/CAM systémov otvorí ďalší kurz Programovanie CNC strojov v rámci akreditovaného vzdelávania dospelých na jeseň 2018. Začiatok kurzu je naplánovaný na 16. 11. 2018 o 14.30 v priestoroch školy (učebňa A201) na ulici Bratislavskej 439/18 v  Dubnici nad Váhom.

 • Výstava stredoškolák 2018

  Dňa 4.-5. októbra 2018 sa v Trenčíne konal jubilejný 20. ročník výstavy stredných škôl - STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA. Aj naša škola využila príležitosť prezentovať svoju činnosť žiakom základných škôl. O prezentáciu študijných a učebných odborov sa postarali žiaci III. ročníka odborov mechanik nastavovač a technik informačných a telekomunikačných technológií,  pod vedením HMOV Mgr. Vladimíra Borovského a Bc. Jaroslava Prekopa. Naša škola získala ocenenie "Za najlepšie výsledky strednej odbornej školy pri príprave žiakov vsystéme duálneho vzdelávania", ktorú z rúk predsedu TSK Ing. Jaroslava Baškuprevzal riaditeľ SOŠ Ing. Miroslav Dziak.

 • DOD TSK 2018

  Dňa 1. 10. 2018 sa žiaci tried I.B a I. E pod vedením triednych učiteliek Mgr. Márie Búbelovej a Mgr. Janky Gjabelovej zúčastnili na jubilejnom 5. ročníku Dňa otvorených dverí TSK, ktorý bol venovaný cyklistike. Nechýbala adrenalínová show majstra Slovenska v cyklotriale Martina Behra, remeselné trhy, voľný vstup na Trenčiansky hrad a mnohé ďalšie narodeninové lákadlá. Táto jednodňová akcia bola príjemným spestrením bežného pracovného týždňa.

 • Vedecký veľtrh Bratislava 2018

  Náš žiak 3.A triedy Matúš Bielik, sa dňa 14.9.2018 zúčastnil na Vedeckom veľtrhu, konanom v BRATISLAVE  pred obchodným centrom EUROVEA. Hlavným partnerom podujatia bola firma MATADOR automotive, ktorá sa tiaž podieľa na duálnom vzdelávaní .

  Na interaktívnom podujatí náš žiak predvádzal programovanie a výrobu na CNC sústruhu a prezentoval tým našu školu na takomto podujatí s veľkým záujmom verejnosti.

 • Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy 2018

  Kurz sa konal od 25.6 -27.6. 2018 v širšom okolí Dubnice nad Váhom. Zúčastnilo sa na ňom 128 žiakov druhého ročníka. Žiaci si vyberali na každý deň jednu z ponúknutých činností: cykloturistiku, turistický pochod spojený s rekreačným kúpaním a slnením, základný plavecký alebo zdokonaľovací výcvik, korčuľovanie na kolieskových korčuliach, turistiku v horskom prostredí, ročníkové turnaje v letných športových hrách na školskom ihrisku, cvičenie na workoutovom ihrisku, stolný tenis, bedminton. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia TSV, triedni učitelia a vyučujúci druháckych tried. Žiaci aktívne pristupovali ku zvoleným činnostiam. Všetci žiaci kurz úspešne absolvovali. Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • Stretnutie s partnermi systému duálneho vzdelávania

  Dňa 26.06.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov vedenia školy a predstaviteľov firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania sa žiakov (SDV). Od 01.09.2018 sa pre 11 zamestnávateľov – HF NaJUS, a.s., PORSCHE WERKZEUGBAU, s.r.o., MATADOR INDUSTRIES, a.s., RENAR, s.r.o., ZVS-ENCO, a.s., ZTS-ŠPECIÁL, a.s., ENICS SLOVAKIA, s.r.o., BELL POWER SOLUTION, s.r.o., JAMP SVORADA, s.r.o., FIMAD, s.r.o., DDO, s.r.o. – bude pripravovať v SDV celkom 140 žiakov 1. až 4. ročníka v odboroch mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, nástrojár, strojný mechanik a elektromechanik.
  Cieľom stretnutia bolo nájsť riešenie konkrétnych úloh - koordinácia vzdelávania, tvorba rozvrhu teoretického a praktického vyučovania podľa potrieb firiem, dopady a vplyv GDPR, novela zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP, dosiahnuté študijné výsledky žiakov, informácie o výsledkoch prijímacieho konania, atď... ,ale tiež vzájomná podpora zameraná na zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy sa mladej generácie pre potreby ďalšieho rozvoja a rastu nášho regiónu.

 • Kurz na ochranu života a zdravia 2018

  Kurz na ochranu života a zdravia sa uskutočnil v dňoch 23.5. – 25.5. 2018.  Zúčastnili sa na ňom žiaci III.A, III.B, III.C, III.D triedy podľa organizačného zabezpečenia kurzu.

  Náplňou kurzu bol pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí,  návšteva hasičskej stanice, zdravotná príprava, technické činnosti, ekológia,  prevencia drogových závislostí, dodržiavanie pravidiel cestnej dopravy z hľadiska chodca, korčuliara a cyklistu.

  Žiaci  absolvovali  turistický pochod  po cestných komunikáciách z Dubnice nad Váhom  na letisko do   Slávnice, z letiska  späť cez  lávku  do Dubnice nad Váhom. Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Medzinárodná súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v strojárstve 2018

  Dňa 07.a 08. júna 2018 sa v Považskej Bystrici uskutočnila medzinárodná súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odboroch obrábač kovov a mechanik nastavovač. Školu reprezentoval žiak III. ročníka odbor mechanik nastavovač Juraj Prachár a Patrik Pilný v sprievode majstra odborného výcviku Bc. Vladimíra Drinku. V družstvách sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste a v jednotlivcoch žiak Juraj Prachár sa umiestnil na peknom 3. mieste, za čo srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú a vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Overovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike

  Dňa 8, júna prebehli na našej škole, na odbornom výcviku elektro skúšky z „Overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike". Overovania sa zúčastnilo 21 absolventov , z toho 9 mechanikov mechatronikov, 8 mechanikov elektrotechnikov a 4 technikov informačných a telekomunikačných techológií. Skúšku  úspešne vykonali všetci študenti, čím získali osvedčenie podľa §21 MPSVaR SR č.508/2009Z.z. k čomu im srdečne blahoželáme.

 • Letná kvapka krvi TSK 2018

  Dňa 11. júna 2018 sa v budove úradu TSK konala letná kvapka krvi. Túto vzácnu tekutinu prišlo darovať priližne 50 dobrovoľných darcov a medzi nimi nechýbali ani zástupcovia z našej SOŠ. Veríme, že nabudúce nás bude ešte viac.

 • CNC stroje s riadiacim systémom HAAS

  Vzájomná, sľubne sa rozvíjajúca spolupráca, medzi SOŠ Dubnica a švajčiarskou firmou TEXIMP SA, v zastúpení Ing. Jánom Bednárom, konateľom firmy TEXIMP, s. r. o. so sídlom v Beluši, sa naplnila dňa 07.06.2018, kedy škola získala bezodplatným zapožičaním do správy CNC frézku Mini Mill-EDU a CNC sústruh ST-10. Najmodernejšia CNC technika s riadiacim systémom HAAS veľmi vhodne doplní stávajúce technické vybavenie a CNC techniku nachádzajúcu sa v COVP pre strojárstvo a CAD/CAM systémy, ako i doposiaľ používané riadiace systémy Sinnumerik, Heidenhain a Fanuc. Tieto slúžia pre výučbu žiakov strojárskych odborov a mechatroniky v školskom ako i duálnom systéme vzdelávania. Aj táto skutočnosť potvrdzuje, že naša škola je modernou vzdelávacou inštitúciou, predstavuje aktívnu súčasť ponuky stredoškolského odborného vzdelávania a svojim absolventom umožňuje úspešné uplatnenie sa vo firmách a podnikateľských subjektoch, ako i v úspešnom štúdiu na univerzitách.

 • Slávnostné vyradenie absolventov 2018

  Dňa 31.05.2018 sa vo veľkej sále Domu kultúry v Dubnici nad Váhom uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov maturitného ročníka školského roku 2017/2018, korého sa zúčastnil aj Ing. Jaroslav Baška, poslanec NR SR a zároveň predseda TSK, Ing. Daniela Hilčíková, vedúca odboru školstva  a kultúry TSK. Rovnako nás teší, že sa tohoto slávnostného aktu zúčastnili aj predstavitelia takmer 20 najvýznamnejších zamestnávateľov regiónu z oblasti strojárstva, elektrotechniky, špeciálnej techniky, telekomunikácií a IT techniky, s ktorými úspešne spolupracujeme pri realizácii školského i duálneho systému vzdelávania. Všetkým hosťom zo srdca ďakujeme zá účasť a tiež vyjadrujeme poďakovanie Mgr. Naděžde Provazníkovej, riaditeľke ZUŠ Dubnica nad Váhom, pedagógom a žiakom ZUŠ, ktorí sa postarali o skutočne hodnotný kultúrny program. Fotoreportáž z podujatia si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Slávnostné vyradenie absolventov 2018 - videoreportáž

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom a žiakom 9. ročníka ZŠ, že po uskutočnení 1. kola prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 ešte evidujeme voľné miesta pre prijatie do študijných odborov mechanik nastavovač, mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, ako aj do učebných odborov nástrojár, strojný mechanik a elektromechanik. Bližšie informácie na telefónnych číslach 042/4456221, 042/4456223.

 • PONUKA ZAMESTNANIA

  Stredná odborná škola ponúka voľné pracovné miesta na pozície:

   

  • učiteľ strojárskych odborných predmetov 
  • majster odborného výcviku pre strojárstvo 
  • majster odborného výcviku pre elektro

  Uchádzači musia spĺňať podmienky zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosti o prijatie do zamestnania adresujte na personálne oddelenie SOŠ poštou. Všetci uchádzači prejdú výberovým konaním. Bližšie informácie na telefónnych číslach 042/4456221, 042/4456215.

 • Letná kvapka krvi 2018

  Pozývame všetkých študentov a priateľov školy, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov, na "Letnú kvapku krvi 2018", ktorá sa koná pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi. Podujatie organizuje TSK v pondelok 11. júna 2018 v priestoroch Úradu TSK. Členovia ŽŠR, študenti, či niektorí pedagógovia našej školy sa rozhodli podporiť túto šľachetnú myšlienku. Pridáte sa aj vy?

  Stretneme sa v pondelok 11. júna 2018 o 8.00 hod. v priestoroch Úradu TSK. Zároveň prosíme všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť, nech sa nahlásia na email: matej.planek@tsk.sk. Ak sa chystáte darovať krv po prvýkrát, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

  kto_moze_byt_darcom_krvi.pdf

  priprava_na_darovanie__krvi.pdf

 • OZNAM

  Výsledky 1. a 2. termínu prijímacieho konania ako aj celkové poradie sú zverejnené v záložke Prijímacie konanie/Výsledky. Žiaci, ktorí nevyhoveli podmienkam prijímacieho konania to majú uvedené v príslušnom riadku výsledkovej listiny. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v termíne od 18. mája  2018 od 6:00 - 15:00 hod. v miestnosti B120 u p. Štefíčkovej.

 • Matematický klokan

  Dňa 19. 3. 2018 sa najlepší žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl "MATEMATICKÝ KLOKAN". Najlepšie výsledky dosiahli: Briestenský Martin I.D (95 percentil), Moznich Christian II.E (91), Menich Ľubo I.D (90), Ondruška Adam III.A (89).

  Zúčastneným žiakom gratulujeme a prajeme ešte veľa matematických úspechov.

 • Florbalový turnaj žiakov 2018

  V dňoch 10.4.2018-9.5.2018 sa v telocvični SOŠ po vyučovaní konal školský  medzitriedny turnaj vo florbale. Zúčastnili sa na ňom žiaci 12 tried v počte 60 žiakov. Hralo sa v troch skupinách systémom každý s každým. Víťazi skupín postúpili do finále. To sa odohralo 9.5.2018. Víťazmi turnaja sa stali žiaci m III.D triedy, 2. miesto získali žiaci I.E triedy a na treťom mieste sa umiestnili žiaci III.A triedy. Víťazné družstvo vyhralo tortu, ďalšie dve družstvá boli odmenené sladkosťami.

  Organizátormi a rozhodcami boli PaedDr. Magut a Mgr. Keselyová.

  Blahoželáme víťazom a všetkým zúčastneným žiakom a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu.

  Fotoreportáž nájdete vo fotoalbume.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria