Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Miroslav Dziak Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 71
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 5
Ing. Bernarda Begáňová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 10 92
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Manažment žiackych projektov 23
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Anna Rothová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 101
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 9
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Mgr. Anna Babiarová Osvedčenie o 2. atestácii 0 108
GeoGebra v edukačnom procese 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Karol Benko Moderné IKT a web 7 124
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vykonanie I. atestačnej skúšky -60
Všeobecno-vzdelávací predmet Informatika 116
Ing. Ľubomír Bobík Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 30
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Ladislav Bolebruch Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 90
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Excel v praxi 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Informačná bezpečnosť v škole 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Vladimír Borovský Informačná bezpečnosť v škole 8 50
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Bezpečná práca s Internetom 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Excel v praxi 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Bc.Alena Brokešová Vykonanie I. atestačnej skúšky -30 60
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Excel v praxi 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Bc.Ján Burdej Bezpečná práca s Internetom 10 35
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Ing. Mária Čupáková Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10 121
Bezpečná práca s Internetom 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Ing. Ingrid Dobiašová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 60
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vykonanie druhej atestačnej skúšky -60
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Nové trendy v pneumatike 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Ing. Pavel Drgo Využívanie IKT vo vyučovaní 25 152
Osvedčenie o 2. atestácii 0
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačná bezpečnosť v škole 8
AutoCAD v školskej praxi 10
Ing. Jaroslava Drgová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 125
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Bc.Vladimír Drinka Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 61
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Ing. Janka Dziaková Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 113
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Ing. Jana Faltejsková Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 122
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Výchovný poradca 47
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Excel v praxi 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Mgr. Janka Gjabelová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 92
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Mária Gombárová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 100
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. Oľga Hajnalová Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 132
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Manažment žiackych projektov 23
Mgr. Jozef Hanko Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 75
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
PhDr. Ľubica Hermanová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 42
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Mgr. Helena Hlaváčová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 87
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 19
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Agáta Hornáková Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10 117
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Mgr. Jana Hrubošová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 92
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Roland Jurisa Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 63
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Manažment žiackych projektov 23
Ing. Rudolf Kasala Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 65
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Anna Keselyová Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10 110
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Martina Kurciníková Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 81
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Alena Lászlová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 116
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Mgr. Jozefína Lörinczová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 127
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
IKT na hodinách matematiky 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Excel v praxi 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Ing. Alena Lotová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 153
Praktická ekonomika 25
Rozvoj podnikateľských zručností v základných a stredných školách 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Finančná gramotnosť 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Viac ako peniaze 25
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
PaedDr. Ľubomír Magut Snoubordingový inštruktorský kurz 10 74
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
PaedDr. Mária Martišová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 131
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Rozširujúce štúdium 60
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vykonanie II. atestačnej skúšky 0
Bc.Jozef Mazán Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 12
Ing. Mária Mišúnová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 106
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Bc.Jozef Pajtinka Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 72
Informačná bezpečnosť v škole 8
AutoCAD v školskej praxi 10
Excel v praxi 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Bc.Eduard Prekop Vykonanie I. atestačnej skúšky -30 60
Excel v praxi 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Bc.Jaroslav Prekop Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 76
Finančná gramotnosť do škôl 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Bc.Danka Pučeková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 50
Informačná bezpečnosť v škole 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Ing. Peter Schön Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 102
AutoCAD v školskej praxi 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačná bezpečnosť v škole 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Tvorba vzdelávavacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
František Staňo Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 8
Ing. Peter Stráňava Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 84
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Ing. Slávka Stráňavová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 106
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Juraj Štefanec Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 62
Excel v praxi 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Mgr. Margita Tomíková Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 8 34
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Janka Vrábliková Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 2 72
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Vykonanie prvej atestácie 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Ing. Miroslava Vráblová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8 121
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Bezpečná práca s Internetom 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15


© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria