Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Miroslav Dziak Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 71
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 5
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Ing. Bernarda Begáňová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 92
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Manažment žiackych projektov 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
RNDr. Anna Rothová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 101
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Mgr. Anna Babiarová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 108
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
GeoGebra v edukačnom procese 15
Mgr. Karol Benko Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 124
Moderné IKT a web 7
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Všeobecno-vzdelávací predmet Informatika 116
Vykonanie I. atestačnej skúšky -60
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Základná obsluha počítača 8
Ing. Ľubomír Bobík Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 30
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Ladislav Bolebruch Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 90
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Excel v praxi 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Mgr. Vladimír Borovský Vykonanie I. atestačnej skúšky -30 50
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Bezpečná práca s Internetom 10
Informačná bezpečnosť v škole 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Excel v praxi 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Bc.Alena Brokešová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 60
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Excel v praxi 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Informačná bezpečnosť v škole 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Bc.Ján Burdej Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25 35
Bezpečná práca s Internetom 10
Ing. Mária Čupáková Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10 121
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Bezpečná práca s Internetom 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Ing. Ingrid Dobiašová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 60
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vykonanie druhej atestačnej skúšky -60
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Nové trendy v pneumatike 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Pavel Drgo E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 102
Tvorba vzdelávavacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
AutoCAD v školskej praxi 10
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Jaroslava Drgová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 125
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Bc.Vladimír Drinka Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 61
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Ing. Janka Dziaková Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 113
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Ing. Jana Faltejsková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15 122
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Excel v praxi 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Výchovný poradca 47
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Mgr. Janka Gjabelová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 77
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Gombárová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 100
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Ing. Oľga Hajnalová PowerPoint v edukačnom procese 15 132
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Manažment žiackych projektov 23
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Mgr. Jozef Hanko Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 75
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Gabriela Hanková Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 10 72
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
PhDr. Ľubica Hermanová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 42
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Helena Hlaváčová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 87
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 19
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Agáta Hornáková Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10 107
PowerPoint v edukačnom procese 15
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Mgr. Jana Hrubošová Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10 92
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Roland Jurisa Manažment žiackych projektov 23 63
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Ing. Rudolf Kasala Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 65
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Mgr. Anna Keselyová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 110
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 10
Mgr. Martina Kurciníková Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 81
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Alena Lászlová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 116
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jozefína Lörinczová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 127
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Excel v praxi 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
IKT na hodinách matematiky 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Ing. Alena Lotová Praktická ekonomika 25 153
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Rozvoj podnikateľských zručností v základných a stredných školách 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Finančná gramotnosť 14
Viac ako peniaze 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
PaedDr. Ľubomír Magut Snoubordingový inštruktorský kurz 10 74
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
PaedDr. Mária Martišová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 131
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Rozširujúce štúdium 60
Vykonanie II. atestačnej skúšky 0
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Jozef Mazán Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 12
Ing. Mária Mišúnová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 106
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Bc.Jozef Pajtinka Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 72
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
AutoCAD v školskej praxi 10
Excel v praxi 8
Bc.Eduard Prekop Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 60
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Excel v praxi 8
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Bc.Jaroslav Prekop Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 76
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Bc.Danka Pučeková Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 50
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Ing. Peter Schön Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 87
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Tvorba vzdelávavacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
AutoCAD v školskej praxi 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Informačná bezpečnosť v škole 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
František Staňo Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 8
Ing. Peter Stráňava Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 84
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Ing. Slávka Stráňavová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 106
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Juraj Štefanec Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 62
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Bezpečná práca s Internetom 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Excel v praxi 8
Mgr. Margita Tomíková Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 8 34
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Janka Vrábliková Vykonanie prvej atestácie 0 72
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 2
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Ing. Miroslava Vráblová Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10 121
Bezpečná práca s Internetom 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
PowerPoint v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria