Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Miroslav Dziak Osvedčenie o 2. atestácii 0 71
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 5
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Funkčné inovačné vzdelávanie 0
Ing. Bernarda Begáňová Manažment žiackych projektov 23 92
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 10
RNDr. Anna Rothová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 101
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 9
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Ing. Miroslava Vráblová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 61
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
PowerPoint v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Mgr. Anna Babiarová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 121
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
GeoGebra v edukačnom procese 15
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Karol Benko Vykonanie I. atestačnej skúšky -60 124
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Všeobecno-vzdelávací predmet Informatika 116
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Ing. Ľubomír Bobík Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 30
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Ladislav Bolebruch Informačná bezpečnosť v škole 8 90
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Excel v praxi 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Mgr. Vladimír Borovský Excel v praxi 8 50
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Informačná bezpečnosť v škole 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bezpečná práca s Internetom 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Bc.Alena Brokešová Informačná bezpečnosť v škole 8 60
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Excel v praxi 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Mgr. Mária Búbelová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 63
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Bc.Ján Burdej Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10 65
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Grafika 2D a 3D v Autodesk-AutoCAD, Inventor 12
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Bezpečná práca s Internetom 10
Ing. Mária Čupáková Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10 61
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Bezpečná práca s Internetom 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Ing. Ingrid Dobiašová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Nové trendy v pneumatike 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Vykonanie druhej atestačnej skúšky -60
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Ing. Pavel Drgo Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 159
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
AutoCAD v školskej praxi 10
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Ing. Jaroslava Drgová Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10 65
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Bc.Vladimír Drinka Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 61
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Janka Dziaková Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 113
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Ing. Jana Faltejsková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15 122
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Excel v praxi 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Výchovný poradca 47
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Janka Gjabelová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 92
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Gombárová Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8 100
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Ing. Oľga Hajnalová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8 72
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Manažment žiackych projektov 23
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Jozef Hanko Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10 75
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
PhDr. Ľubica Hermanová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 42
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Helena Hlaváčová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 87
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 19
Ing. Agáta Hornáková Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0 67
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 8
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Mgr. Jana Hrubošová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 92
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Mgr. Roland Jurisa Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 63
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Manažment žiackych projektov 23
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Ing. Rudolf Kasala Využívanie IKT vo vyučovaní 25 65
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Anna Keselyová Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 110
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Bezpečná práca s Internetom 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Alena Lászlová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 116
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Mgr. Jozefína Lörinczová Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 140
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
IKT na hodinách matematiky 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Excel v praxi 8
Ing. Alena Lotová Finančná gramotnosť 14 153
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Rozvoj podnikateľských zručností v základných a stredných školách 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Viac ako peniaze 25
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Praktická ekonomika 25
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
PaedDr. Ľubomír Magut Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 74
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PaedDr. Mária Martišová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 131
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Rozširujúce štúdium 60
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky 0
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Jozef Mazán Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 12
Ing. Mária Mišúnová Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 106
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Bc.Jozef Pajtinka Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 72
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
AutoCAD v školskej praxi 10
Bc.Eduard Prekop Informačná bezpečnosť v škole 8 60
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Excel v praxi 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Bc.Jaroslav Prekop Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 76
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Bc.Danka Pučeková Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 50
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Peter Schön Informačná bezpečnosť v škole 8 102
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Tvorba vzdelávavacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Osvedčenie o 2. atestácii 0
AutoCAD v školskej praxi 10
František Staňo Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 30
Grafika 2D a 3D v Autodesk-AutoCAD, Inventor 12
Bezpečná práca s Internetom 10
Ing. Peter Stráňava Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8 84
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Ing. Slávka Stráňavová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 128
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Úvod do počítačových sietí 22
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Juraj Štefanec Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 62
Excel v praxi 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Mgr. Margita Tomíková Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 34
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Janka Vrábliková Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25 72
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 2
Vykonanie prvej atestácie 0


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria