Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Miroslav Dziak Funkčné inovačné vzdelávanie 0 71
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 5
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Ing. Bernarda Begáňová Manažment žiackych projektov 23 92
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 10
RNDr. Anna Rothová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 101
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 9
Mgr. Anna Babiarová Vykonanie II. atestačnej skúšky -30 108
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
GeoGebra v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Karol Benko Textový editor Word pre začiatočníkov 7 124
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Všeobecno-vzdelávací predmet Informatika 116
Vykonanie I. atestačnej skúšky -60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Ing. Ľubomír Bobík Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 30
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Ladislav Bolebruch Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 90
Excel v praxi 8
Informačná bezpečnosť v škole 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Mgr. Vladimír Borovský Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 50
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Excel v praxi 8
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Bezpečná práca s Internetom 10
Informačná bezpečnosť v škole 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Bc.Alena Brokešová Vykonanie I. atestačnej skúšky -30 60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Excel v praxi 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Informačná bezpečnosť v škole 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Bc.Ján Burdej Bezpečná práca s Internetom 10 35
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Ing. Mária Čupáková Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 121
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
PowerPoint v edukačnom procese 15
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Ing. Ingrid Dobiašová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 60
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vykonanie druhej atestačnej skúšky -60
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Nové trendy v pneumatike 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Ing. Pavel Drgo Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 152
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
AutoCAD v školskej praxi 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Informačná bezpečnosť v škole 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Ing. Jaroslava Drgová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 65
PowerPoint v edukačnom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Bc.Vladimír Drinka Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 61
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Ing. Janka Dziaková Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 113
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Jana Faltejsková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15 122
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Excel v praxi 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Výchovný poradca 47
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Janka Gjabelová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 92
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Mária Gombárová Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8 100
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Ing. Oľga Hajnalová Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 72
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Manažment žiackych projektov 23
Mgr. Jozef Hanko Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 75
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
PhDr. Ľubica Hermanová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 42
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Helena Hlaváčová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 87
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 19
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Ing. Agáta Hornáková Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10 67
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Mgr. Jana Hrubošová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 92
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Roland Jurisa Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 63
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Manažment žiackych projektov 23
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Ing. Rudolf Kasala Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 65
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Mgr. Anna Keselyová Bezpečná práca s Internetom 10 110
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Mgr. Martina Kurciníková Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 81
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Alena Lászlová Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 116
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jozefína Lörinczová Vykonanie II. atestačnej skúšky -30 127
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
IKT na hodinách matematiky 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Excel v praxi 8
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Ing. Alena Lotová Praktická ekonomika 25 153
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Rozvoj podnikateľských zručností v základných a stredných školách 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Viac ako peniaze 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Finančná gramotnosť 14
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
PaedDr. Ľubomír Magut Snoubordingový inštruktorský kurz 10 74
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PaedDr. Mária Martišová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 131
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Rozširujúce štúdium 60
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Jozef Mazán Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 12
Ing. Mária Mišúnová Vykonanie II. atestačnej skúšky -30 106
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Bc.Jozef Pajtinka AutoCAD v školskej praxi 10 72
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Informačná bezpečnosť v škole 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
Bc.Eduard Prekop Excel v praxi 8 60
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Bc.Jaroslav Prekop Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 76
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Bc.Danka Pučeková Informačná bezpečnosť v škole 8 50
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Peter Schön Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 102
Informačná bezpečnosť v škole 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
AutoCAD v školskej praxi 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Tvorba vzdelávavacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
František Staňo Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 8
Ing. Peter Stráňava Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 84
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Ing. Slávka Stráňavová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 106
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Juraj Štefanec Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10 62
Excel v praxi 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Mgr. Margita Tomíková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 34
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 8
Mgr. Janka Vrábliková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 72
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 2
Vykonanie prvej atestácie 0
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Ing. Miroslava Vráblová PowerPoint v edukačnom procese 15 121
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10


© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria