Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Miroslav Dziak Funkčné inovačné vzdelávanie 0 71
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 5
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Ing. Bernarda Begáňová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 92
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 10
Manažment žiackych projektov 23
RNDr. Anna Rothová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 9 101
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Anna Babiarová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 108
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Základná obsluha počítača 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
GeoGebra v edukačnom procese 15
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Mgr. Karol Benko Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10 124
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Všeobecno-vzdelávací predmet Informatika 116
Moderné IKT a web 7
Vykonanie I. atestačnej skúšky -60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Ľubomír Bobík Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 30
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Ladislav Bolebruch Informačná bezpečnosť v škole 8 90
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Excel v praxi 8
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Vladimír Borovský Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 50
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Informačná bezpečnosť v škole 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Excel v praxi 8
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Bc.Alena Brokešová Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 60
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Excel v praxi 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Bc.Ján Burdej Bezpečná práca s Internetom 10 35
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Ing. Mária Čupáková Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 121
Bezpečná práca s Internetom 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
PowerPoint v edukačnom procese 15
Ing. Ingrid Dobiašová Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10 60
Nové trendy v pneumatike 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Vykonanie druhej atestačnej skúšky -60
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Ing. Pavel Drgo AutoCAD v školskej praxi 10 152
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačná bezpečnosť v škole 8
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Ing. Jaroslava Drgová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 65
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Bc.Vladimír Drinka Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 61
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Ing. Janka Dziaková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 113
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. Jana Faltejsková Výchovný poradca 47 122
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Excel v praxi 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Mgr. Janka Gjabelová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 92
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Mgr. Mária Gombárová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 100
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. Oľga Hajnalová Manažment žiackych projektov 23 72
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Mgr. Jozef Hanko Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 75
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
PhDr. Ľubica Hermanová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 42
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Helena Hlaváčová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 87
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 19
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Ing. Agáta Hornáková Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 8 57
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Mgr. Jana Hrubošová Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10 92
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Mgr. Roland Jurisa Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 63
Manažment žiackych projektov 23
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Ing. Rudolf Kasala Využívanie IKT vo vyučovaní 25 65
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Anna Keselyová Bezpečná práca s Internetom 10 110
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Martina Kurciníková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 81
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Mgr. Alena Lászlová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 116
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Mgr. Jozefína Lörinczová Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6 127
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
IKT na hodinách matematiky 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Excel v praxi 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Ing. Alena Lotová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 153
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Praktická ekonomika 25
Finančná gramotnosť 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Viac ako peniaze 25
Rozvoj podnikateľských zručností v základných a stredných školách 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
PaedDr. Ľubomír Magut Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 74
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
PaedDr. Mária Martišová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 131
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Rozširujúce štúdium 60
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Jozef Mazán Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 12
Ing. Mária Mišúnová Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 106
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Bc.Jozef Pajtinka Excel v praxi 8 72
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Informačná bezpečnosť v škole 8
AutoCAD v školskej praxi 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Bc.Eduard Prekop Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 60
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Excel v praxi 8
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Informačná bezpečnosť v škole 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Bc.Jaroslav Prekop Informačná bezpečnosť v škole 8 76
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Bc.Danka Pučeková Informačná bezpečnosť v škole 8 50
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Ing. Peter Schön Osvedčenie o 2. atestácii 0 102
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
AutoCAD v školskej praxi 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Tvorba vzdelávavacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
František Staňo Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 8
Ing. Peter Stráňava Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 84
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Slávka Stráňavová Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 106
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Juraj Štefanec Bezpečná práca s Internetom 10 62
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Excel v praxi 8
Mgr. Margita Tomíková Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 8 34
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Janka Vrábliková Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 72
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vykonanie prvej atestácie 0
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 2
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Ing. Miroslava Vráblová Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10 121
PowerPoint v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Bezpečná práca s Internetom 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria