Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Miroslav Dziak Funkčné inovačné vzdelávanie 0 71
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 5
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Ing. Bernarda Begáňová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 92
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Manažment žiackych projektov 23
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
RNDr. Anna Rothová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 101
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 9
Ing. Miroslava Vráblová Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 121
PowerPoint v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Bezpečná práca s Internetom 10
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Mgr. Anna Babiarová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 108
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
GeoGebra v edukačnom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Karol Benko Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10 124
Moderné IKT a web 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Všeobecno-vzdelávací predmet Informatika 116
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vykonanie I. atestačnej skúšky -60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Ľubomír Bobík Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 30
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Ladislav Bolebruch Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 90
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Informačná bezpečnosť v škole 8
Excel v praxi 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Vladimír Borovský Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 50
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Excel v praxi 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Bc.Alena Brokešová Osvedčenie o prvej atestácii 0 60
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Informačná bezpečnosť v škole 8
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Excel v praxi 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Mária Búbelová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 63
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Excel v praxi 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Bc.Ján Burdej Bezpečná práca s Internetom 10 65
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Grafika 2D a 3D v Autodesk-AutoCAD, Inventor 12
Ing. Mária Čupáková Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8 121
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Ing. Ingrid Dobiašová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Nové trendy v pneumatike 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vykonanie druhej atestačnej skúšky -60
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Pavel Drgo Informačná bezpečnosť v škole 8 159
AutoCAD v školskej praxi 10
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Ing. Jaroslava Drgová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 65
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Bc.Vladimír Drinka Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 61
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Ing. Janka Dziaková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 113
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Jana Faltejsková Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 122
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Excel v praxi 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Výchovný poradca 47
Mgr. Janka Gjabelová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 92
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Mária Gombárová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 100
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Ing. Oľga Hajnalová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 72
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Manažment žiackych projektov 23
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Hanko Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 75
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
PhDr. Ľubica Hermanová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 42
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Helena Hlaváčová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 87
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 19
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Ing. Agáta Hornáková Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0 67
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Osvedčenie o prvej atestácii 0
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 8
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Mgr. Jana Hrubošová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 92
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Roland Jurisa Manažment žiackych projektov 23 63
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Ing. Rudolf Kasala Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 65
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Mgr. Anna Keselyová Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 110
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 10
Bezpečná práca s Internetom 10
Mgr. Alena Lászlová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 116
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Mgr. Jozefína Lörinczová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 127
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
IKT na hodinách matematiky 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Excel v praxi 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Ing. Alena Lotová Viac ako peniaze 25 153
Praktická ekonomika 25
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Rozvoj podnikateľských zručností v základných a stredných školách 10
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Finančná gramotnosť 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
PaedDr. Ľubomír Magut Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 74
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
PaedDr. Mária Martišová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 131
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky 0
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Rozširujúce štúdium 60
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Bc.Jozef Mazán Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 12
Ing. Mária Mišúnová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 106
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Bc.Jozef Pajtinka Excel v praxi 8 72
Informačná bezpečnosť v škole 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
AutoCAD v školskej praxi 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Bc.Eduard Prekop Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 60
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Excel v praxi 8
Informačná bezpečnosť v škole 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Bc.Jaroslav Prekop Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 76
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačná bezpečnosť v škole 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Bc.Danka Pučeková Informačná bezpečnosť v škole 8 50
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Ing. Peter Schön Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 102
Tvorba vzdelávavacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Informačná bezpečnosť v škole 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
AutoCAD v školskej praxi 10
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
František Staňo Grafika 2D a 3D v Autodesk-AutoCAD, Inventor 12 30
Bezpečná práca s Internetom 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Peter Stráňava Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 84
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Slávka Stráňavová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 128
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Úvod do počítačových sietí 22
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Juraj Štefanec Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 62
Excel v praxi 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Mgr. Margita Tomíková Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 8 34
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Janka Vrábliková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 72
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Vykonanie prvej atestácie 0
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 2
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15


© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria