Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Miroslav Dziak Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 71
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 5
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Funkčné inovačné vzdelávanie 0
Ing. Bernarda Begáňová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 92
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 10
Manažment žiackych projektov 23
RNDr. Anna Rothová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 101
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 9
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Ing. Miroslava Vráblová Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 121
Bezpečná práca s Internetom 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Mgr. Anna Babiarová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 108
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
GeoGebra v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Mgr. Karol Benko Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 124
Všeobecno-vzdelávací predmet Informatika 116
Vykonanie I. atestačnej skúšky -60
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Ing. Ľubomír Bobík Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 30
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Bc.Ladislav Bolebruch Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 90
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Excel v praxi 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Mgr. Vladimír Borovský Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 50
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Excel v praxi 8
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Bc.Alena Brokešová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 60
Informačná bezpečnosť v škole 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Excel v praxi 8
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Mgr. Mária Búbelová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 63
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Excel v praxi 8
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Bc.Ján Burdej Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25 35
Bezpečná práca s Internetom 10
Ing. Mária Čupáková Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15 121
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Bezpečná práca s Internetom 10
Ing. Ingrid Dobiašová Osvedčenie o 2. atestácii 0 60
Vykonanie druhej atestačnej skúšky -60
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Nové trendy v pneumatike 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Pavel Drgo Informačná bezpečnosť v škole 8 159
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
AutoCAD v školskej praxi 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Jaroslava Drgová PowerPoint v edukačnom procese 15 65
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Bc.Vladimír Drinka Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 61
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Ing. Janka Dziaková Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 113
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Právne minimum pre učiteľov základnýc a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Ing. Jana Faltejsková Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10 122
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Výchovný poradca 47
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Excel v praxi 8
Mgr. Janka Gjabelová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 92
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Mgr. Mária Gombárová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 100
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Ing. Oľga Hajnalová Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 72
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Manažment žiackych projektov 23
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole 8
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Mgr. Jozef Hanko Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 75
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
PhDr. Ľubica Hermanová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 42
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Helena Hlaváčová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 87
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 19
Ing. Agáta Hornáková Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 67
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 8
Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
PowerPoint v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Vykonanie II. atestačnej skúšky -60
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Mgr. Jana Hrubošová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 92
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Roland Jurisa Manažment žiackych projektov 23 63
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Ing. Rudolf Kasala Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 65
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Anna Keselyová Bezpečná práca s Internetom 10 110
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Mgr. Alena Lászlová Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8 116
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozefína Lörinczová Excel v praxi 8 127
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
IKT na hodinách matematiky 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Ing. Alena Lotová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 153
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažnentu práce 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Finančná gramotnosť 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Viac ako peniaze 25
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Rozvoj podnikateľských zručností v základných a stredných školách 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Praktická ekonomika 25
PaedDr. Ľubomír Magut Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6 74
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Mária Martišová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 131
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Rozširujúce štúdium 60
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Vykonanie II. atestačnej skúšky 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Bc.Jozef Mazán Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 12
Ing. Mária Mišúnová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 106
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Bc.Jozef Pajtinka Excel v praxi 8 72
Informačná bezpečnosť v škole 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
AutoCAD v školskej praxi 10
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Bc.Eduard Prekop Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 60
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Excel v praxi 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Vykonanie I. atestačnej skúšky -30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre odbornej výchovy 0
Osvedčenie o prvej atestácii 0
Bc.Jaroslav Prekop Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 76
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Informačná bezpečnosť v škole 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Bc.Danka Pučeková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 50
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Ing. Peter Schön Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 102
Tvorba vzdelávavacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
AutoCAD v školskej praxi 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Osvedčenie o 2. atestácii 0
Vykonanie II. atestačnej skúšky -30
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačná bezpečnosť v škole 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
František Staňo Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 8
Ing. Peter Stráňava Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 84
Digitálne technológie v práci učiteľa -využitie internetu a prezentcií 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Ing. Slávka Stráňavová Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 128
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14
Úvod do počítačových sietí 22
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Juraj Štefanec Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 62
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Excel v praxi 8
Mgr. Margita Tomíková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných škôl 14 34
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 8
Mgr. Janka Vrábliková Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 72
Vykonanie prvej atestácie 0
Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovými žiakmi 25
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovnovzdelávacej činnosti 2
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15


© aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria