Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Oznam pre žiakov a rodičov

V dňoch 30. a 31. októbra 2014 sú jesenné prázdniny. V škole sa stretneme 3. novembra 2014 - podľa rozvrhu nepárny pondelok.

Prenájom nebytových priestorov
22. 10. 2014

 

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom“)

zverejňuje zámer vybrať

obchodnou verejnou súťažou

najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte na ul. Bratislavská 439/18 – stavba súp. č. 439, postavená na pozemku parc. č. 1110/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 959 m2, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísaná na LV č. 2591 ako domov mládeže.

Vzdelávanie dospelých - kurz CNC programovania

Oznamujeme záujemcom o akreditované vzdelávanie dospelých - kurz CNC programovania, že v jesennom termíne konania sú ešte voľné miesta.

Bližšie informácie o kurze sú v záložke Vzdelávanie dospelých, prípedne telefonicky na 042 4456221.

Na kurz je možné prihlásiť sa elektronicky na info@sosdca.tsk.sk.

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Oznamujeme záujemcom - našim absolventom MS elektroodborov v jesennom termíne - o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, že preskúšanie sa bude konať dňa 24.10.2014 o 8:30 na pracovisku praktického vyučovania na Bratislavskej ulici.

Na skúšku je potrebné sa prihlásiť u Mgr. Ivana Rajca, hlavného majstra odborného výcviku elektro.

Výstava prác odboru GDM

Dňa 10. októbra otvoril riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak spolu s vedúcim oddelenia školstva Mestského úradu Mgr. Vladimírom Hanusom tretí ročník výstavy prác študentov odboru grafik digitálnych médií.

Výstava je inštalovaná vo vestibule Domu kultúry v Dubnici nad Váhom, po mesiaci bude výstava prenesená do vestibulu kina Panorex v Novej Dubnici.

Stretnutie s firmami

Dňa 9. októbra 2014 sa uskutočnilo stretnutie riaditeľa našej školy Ing. Miroslava Dziaka so zástupcami zamestnávateľov - firiem v regióne. Na stretnutí firmy potvrdili svoj záujem spolupracovať s našou školou pri výchove a vzdelávaní absolventov technických odborov. Zamestnávatelia majú v súčasnosti nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo výrobe, preto naši absolventi po ukončení štúdia majú možnosť uplatniť sa v praxi. Zamestnávatelia budú podporovať nábor žiakov na štúdium na našej škole pre školský rok 2015/16.

Termíny v školskom roku 2014/15

V záložke kalendár sú uvedené dôležité termíny v školskom roku 2014/15:

  • prázdniny,
  • klasifikačné porady,
  • rodičovské konzultácie,
  • konanie maturitných a záverečných skúšok.
Krúžková činnosť v školskom roku 2014/15

Od 1. októbra 2014 pracujú na našej škole krúžky podľa harmonogramu: Harmonogram_kruzkov_2014_15.pdf

Aktivita žiakov

V dňoch 19. až 26. septembra sa 12 našich žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií zúčastnilo spolu s pedagogickým doprovodom Mgr. Ivanom Rajcom medzinárodnej aktivity v rámci programu Erazmus+.

Aktivita sa konala v Jasenskej doline - chata Nezábudka. Počas pobytu mali žiaci bohatý program - zúčastnili sa viacerých workshopov o médiách a fotografovaní, navštívili Jasenskú, Gaderskú dolinu, Múzeum slovenskej dediny a ďalšie múzeá. Získané vedomosti a zručnosti využijú pri výučbe teoretických a praktických odborných predmetov.

Ponuka zváračského kurzu

Zváračská škola SOŠ Dubnica nad Váhom ponúka pre verejnosť možnosť absolvovať základný zváračský kurz elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO-2 taviacou sa elektródou.

Doba trvania kurzu je 39 hodín teoretického vzdelávania a 92 hodín praktického vzdelávania.

Kurz je ukončený vykonaním záverečnej skúšky za účasti skúšobného komisára v zmysle STN 050705 a STN 050630, absolvent kurzu získa zváračský preukaz.

photo

Sobota 1. 11. 2014

Počet návštev: 4048596